Branża metalurgiczna

Projekt Przemysłowej Akademii Rozwoju w ramach działania 2.15 – branża metalurgiczna

Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. w partnerstwie z CHEMAR S.A. bierze udział w realizacji projektu „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży metalurgicznej (MTL)” w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Projekt POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

CEL:

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowanie pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (pnz) poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk oraz modelowych programów pnz dla uczniów w obszarze branży metalurgicznej – 3 zawody, w okresie 01.04.2021 – 30.09.2022 r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich – opracowanie modelowego programu realizacji pnz:

1. Technik odlewnik

2. Technik przemysłu metalurgicznego

3. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Dla zawodów zostaną wypracowane w projekcie modele uwzględniające dwa warianty realizacji kształcenia praktycznego: szkoła – czk – pracodawca oraz szkoła – pracodawca.

ZADANIA W PROJEKCIE:

GRUPA DOCELOWA:

REZULTATY:

Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2021 – 30 września 2022 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Dofinansowanie: 745 725,00 zł