Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Projekt Przemysłowej Akademii Rozwoju w ramach działania 2.15 – branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)

Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o.o. w partnerstwie z JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. bierze udział w realizacji projektu „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)” w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Projekt POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

CEL:

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowanie pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (pnz) poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk oraz modelowych programów pnz dla uczniów w obszarze branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) – 3 zawody, w okresie 01.02.2021 – 31.07.2022 r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich – opracowanie modelowego programu realizacji pnz:

1. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Technik ochrony fizycznej osób i mienia

3. Technik pożarnictwa

Dla zawodów Technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Technik ochrony fizycznej osób i mienia zostaną wypracowane w projekcie modele uwzględniające dwa warianty realizacji kształcenia praktycznego: szkoła – czk – pracodawca oraz szkoła – pracodawca. Dla zawodu Technik pożarnictwa zostanie wypracowany w projekcie model uwzględniający wariant realizacji kształcenia praktycznego szkoła – pracodawca.

ZADANIA W PROJEKCIE:

GRUPA DOCELOWA:

REZULTATY:

Okres realizacji projektu: 01 luty 2021 – 31 lipca 2022 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Dofinansowanie: 678 725,00 zł