Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Pozytywna opinia ekspertów – Technik pożarnictwa

Przemysłowa Akademia Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2021 r. otrzymał z Instytucji Pośredniczącej MEiN pozytywną opinię ekspertów zewnętrznych dotyczącą modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w  zawodzie Technik pożarnictwa, opracowanych w ramach projektu: POWR.02.15.00-00-2028/20 pt. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”. Tym samym Akademia otrzymała zgodę na przeprowadzenie pilotażu modelu w szkole, która złożyły deklaracje współpracy z PAR w ramach projektu.

Zachęca się szkoły do aplikowania do udziału w pilotażu na zasadach realizacji pilotażu, w okresie I semestru roku szkolnego 2021/2022.

Przemysłowa Akademia Rozwoju liczy, że w okresie pilotażu, w ramach współpracy będzie mogła zgromadzić uwagi i opinie dotyczące realizacji praktycznej nauki zawodu w szkole. Szkoła otrzyma pomoc w postaci osób wspomagających pilotaż. Zadaniem opiekuna pilotażu będzie wspieranie szkoły oraz opracowanie raportu z przebiegu monitorowania. Zarówno uwagi, jak i rekomendacje pochodzące z monitorowania przebiegu pilotażu oraz opinie ekspertów branżowych i autorów opracowań będą podstawą do wypracowania ostatecznych wersji dokumentów oraz rekomendacji do zmian w prawie oświatowym.

PAR wyraża nadzieję, że efektem zrealizowanych w projekcie działań przy znaczącym udziale szkół będzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branży ochrony bezpieczeństwa osób i mienia.